Formularz wyszukiwania
Zaloguj
Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Finansowanie projektów badawczych

W systemie OSF są już dostępne formularze wniosków dla konkursów OPUS 17 i PRELUDIUM 17.

Wnioski można składać:

 • termin wewnętrzny ZUT do 03.06.2019 r.
 • termin do NCN'u do 17 czerwca.

od 15 marca 2019 r. NCBiR będzie prowadził nabór na projekty w ramach konkursu GameINN. Głównym celem Programu jest zwiększenie konkurencyjności polskiego sektora producentów gier wideo na rynku globalnym w perspektywie 2023 roku i będzie realizowany w powiązaniu z następującymi celami szczegółowymi:

 1. Zwiększenie aktywności B+R w sektorze gier wideo w perspektywie roku 2023,
 2. Zwiększenie liczby innowacji sektora gier wideo w perspektywie roku 2023.

Obszary badawcze, na których skupiać się będą działania Programu GameINN to:

 • Projektowanie i wzornictwo w zakresie gier wideo,
 • Platformy, silniki oraz techniki przetwarzania,
 • Zastosowania Sztucznej Inteligencji,
 • Nowe narzędzia i mechanizmy interakcji,
 • Cyfrowa dystrybucja i wieloosobowe rozgrywki online,
 • Narzędzia i wiedza wspierające proces wytwórczy gier,
 • Rozszerzenie zastosowań technologii i narzędzi na inne dziedziny.

GameINN skierowany jest do przedsiębiorstw składających wniosek o dofinansowanie samodzielnie lub w konsorcjum lub do konsorcjów złożonych z przedsiębiorstw i jednostek naukowych. Dofinansowane mogą być tylko projekty realizowane poza woj. mazowieckim (kategoria regionów słabiej rozwiniętych). Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów wyłonionych w ramach III konkursu GameINN to 100 mln zł.

Wnioski można składać od 15 marca do 14 czerwca

Szczegóły na temat konkursu znajdują się na stronie: ncbr.gov.pl

Na dzień 14.12.2018 r. planowane jest rozpoczęcie naboru do niżej wymienionych konkursów:

ETIUDA – konkurs na stypendia doktorskie dla osób rozpoczynających karierę naukową, które przygotowują rozprawę doktorską i mają otwarty przewód doktorski w polskiej jednostce naukowej lub które zobowiążą się do wszczęcia przewodu doktorskiego do dnia 30 czerwca 2019 r.

UWERTURA – konkurs na staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC, skierowany do osób planujących wystąpienie o finansowanie projektów badawczych przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych (European Research Council, ERC).

Celem konkursu jest wsparcie uczonych prowadzących badania naukowe w polskich jednostkach naukowych w skutecznym występowaniu o środki europejskie na realizację prowadzonych badań i zwiększenie ich udziału w gronie laureatów grantów ERC. Staże w zespołach badawczych realizujących badania dzięki wsparciu ERC wzmocnią profil naukowy kandydatów do grantów ERC, stworzą możliwość zdobycia wiedzy i cennego doświadczenia w międzynarodowym systemie grantowym. Konkurs organizowany jest w porozumieniu z Europejską Radą ds. Badań Naukowych (ERC) na podstawie programu „Fellowship Schemes to Visit ERC Grantees”. Staż może być realizowany przez osoby, które:

 • posiadają co najmniej stopień naukowy doktora,
 • są zatrudnione na podstawie umowy o pracę w jednostce naukowej,
 • realizowały lub realizują w charakterze kierownika projekt badawczy finansowany w ramach konkursów NCN,
 • nie są laureatami konkursu ERC,
 • wystąpią w roli kierownika projektu we wniosku składanym do ERC.

SONATINA – na projekty badawcze realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie do 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem

Zgodnie z harmonogramem, nabór ww. wniosków prowadzony będzie do 15.03.2019 r. Szczegóły na stronie: https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/typy

HARMONIA – konkurs na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej, niepodlegające współfinansowaniu z zagranicznych środków finansowych. 

W konkursie mogą być finansowane badania prowadzone w ramach kooperacji nawiązanej bezpośrednio z partnerami z zagranicznych instytucji naukowych, w ramach programów lub inicjatyw międzynarodowych ogłaszanych we współpracy dwustronnej lub wielostronnej, a także przy wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych. 

Szczegóły dotyczące konkursu HARMONIA 10: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/harmonia10


MAESTRO - konkurs skierowany do doświadczonych naukowców, którzy planują prowadzić badania wykraczające poza dotychczasowy stan wiedzy. 

Kierownikiem projektu może zostać osoba, która w ciągu ostatnich 10 lat opublikowała co najmniej pięć artykułów w renomowanych czasopismach naukowych polskich lub zagranicznych, kierowała przynajmniej dwoma projektami badawczymi realizowanymi w ramach konkursów ogólnokrajowych lub międzynarodowych oraz wykazała się aktywnością na innych polach działalności akademickiej. 

Szczegóły dotyczące konkursu MAESTRO 10: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/maestro10


SONATA BIS - konkurs którego celem jest utworzenie nowego zespołu badawczego. 

Kierownikami projektów mogą tu być osoby, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia w wnioskiem. Występujący z wnioskiem uczony musi wykazać od 3 do 10 opublikowanych prac naukowych, spośród których załączy do wniosku 3 najważniejsze. Co istotne, poza kierownikiem projektu wśród osób realizujących projekt nie może być osób posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy.

Szczegóły dotyczące konkursu SONATA BIS 8: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata-bis8


SHENG - w konkursie tym finansowane będą projekty z zakresu padań podstawowych realizowane w ramach wszystkich paneli nauk ścisłych i technicznych, a także nauk o życiu oraz w wybranych panelach nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce. 

Finansowane będą projekty badawcze, w których realizację zaangażowane są wspólnie zespoły polskie i chińskie, i dla których zasadnicze znaczenie ma współpraca międzynarodowa. Okres realizacji badań musi wynosić 36 miesięcy, a kierownicy polskiego i chińskiego zespołu badawczego mogą występować w charakterze kierowników projektu tylko w jednym wniosku składanym w konkursie SHENG. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.

Szczegóły dotyczące konkursu SHENG: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sheng1

12 czerwca Punkt Kontaktowy na Politechnice Poznańskiej organizuje bezpłatne szkolenie „Miliony za pomysły!”. Dotyczy ono pisania wniosków o granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych na twórcze i nowatorskie pomysły badawcze. 

Udział w szkoleniu skierowany jest do naukowców posiadających od co najmniej 2 lat stopień doktora oraz pomysł na interdyscyplinarny projekt. Szkolenie poprowadzi Magdalena Chomicka – ekspert z Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE.

Rejestracja elektroniczna, prowadzona do 8 czerwca, dostępna jest na stronie: http://rpk.ppnt.poznan.pl/site/szkolenia-naszeszkolenia.php

Więcej informacji na stronach:

http://www.kpk.gov.pl/wp-content/uploads/2018/05/Zaproszenie-12.06.2018-r.pdf

http://www.kpk.gov.pl/wp-content/uploads/2018/05/Program-12.06.2018-r.pdf