Formularz wyszukiwania
Zaloguj
Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

SYLWETKA ABSOLWENTA:

 • Celem kształcenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia na kierunkuInformatyka jest ukształtowanie profilu zawodowego absolwenta uwzględniającego jego osobiste preferencje, wynikające z posiadanych zdolności i upodobań oraz rozpoznanych potrzeb na rynku branży IT.

Efektem znacznego poszerzenia posiadanej wiedzy, w zakresie danej specjalności, jest nabycie w czasie studiów kompetencji zawodowych wspieranych takimi umiejętnościami jak:

 • Twórcze wykorzystywanie wiedzy z obszaru ukończonej specjalności;
 • Tworzenie modeli – w tym matematycznych, optymalizacyjnych, ocenowych;
 • Kreowanie środowiska badawczego i programowanie badań;
 • Formułowanie i rozwiązywanie zadań z wykorzystaniem technologii informatycznych, zwłaszcza w dziedzinie związanej z ukończoną specjalnością;
 • Opracowywanie opinii i ekspertyz z zachowaniem zasad prawnych i etycznych;
 • Kierowanie pracą zespołów projektowo-programistycznych, wdrożeniowych i konsultacyjnych.

Absolwent studiów drugiego stopnia posiada predyspozycje do podjęcia pracy na stanowiskach kierowniczych – w firmach informatycznych oraz organizacjach i firmach wykorzystujących narzędzia i systemy informatyczne – m. in. dzięki wpojonym nawykom ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego. Należy podkreślić, że jest również przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia – studiach doktoranckich.

SPECJALNOŚCI:

W ramach tych studiów obok przedmiotów ogólnych realizowane są przedmioty specjalnościowe. Przez wybór jednej ze specjalności następuje profilowanie zawodowe studenta polegające, na pogłębionym kształceniu w tworzeniu oraz stosowaniu narzędzi i środków informatyki, bądź w zakresie zastosowań informatyki w określonych dziedzinach działalności człowieka. I tak:

 • inżynieria oprogramowania - specjalność jest adresowana do studentów zainteresowanych rozwijaniem swoich zainteresowań w zakresie technik programowania.
  Absolwent specjalności zdobędzie specjalistyczne umiejętności w zakresie rozwoju i utrzymania systemów oprogramowania umożliwiające podjęcie pracy w firmach informatycznych, administracji państwowej i samorządowej, a także uzyska stosowne przygotowanie do pracy w szkolnictwie. Uzyskana wiedza w zakresie technik optymalizacji procesu wytwarzania oprogramowania umożliwi absolwentowi innowacyjne kierowanie pracą zespołów programistycznych w warunkach napiętych harmonogramów oraz ograniczonego budżetu. W aspekcie technologicznym absolwent rozszerzy wiedzę nabytą przez studia I stopnia w zakresie zaawansowanych technik programowania w dominujących na rynku językach programowania. Absolwent zdobędzie niezbędną wiedzę w zakresie analizy systemów obliczeniowych wysokiej wydajności oraz umożliwi rozwiązywanie złożonych problemów obliczeniowych w środowisku równoległym i rozproszonym środowisku sieciowym.
 • Internet w zarządzaniu - jest to specjalność interdyscyplinarna łącząca w sobie elementy informatyki stosowanej i ekonomii. Celem specjalności jest kształcenie kadry przygotowanej do podjęcia pracy zawodowej w obszarze nowych technologii, ze szczególnym naciskiem na technologie internetowe. Absolwent posiada ugruntowaną wiedzę z zakresu stosowania technologii interaktywnych w wirtualizacji zarządzania i komunikacji biznesowej.
  Wiedza uzyskana wcześniej w ramach studiów inżynierskich lub licencjackich została poszerzona o aspekty metodyczne przy uwzględnieniu różnych obszarów wykorzystania technologii internetowych w zarządzaniu. Absolwent posiada wiedzę na temat budowy technicznej infrastruktury przedsiębiorstwa wirtualnego oraz wdrażania i integracji internetowych rozszerzeń systemów informatycznych systemów zarządzania dedykowanych dla organizacji o strukturze rozproszonej. Zna zasady projektowania internetowych systemów kształcenia i zarządzania pracą na odległość oraz posiada wiedzę na temat budowy oraz integracji systemów bankowości elektronicznej i nowoczesnych systemów płatności elektronicznych.
  Absolwent może podejmować zatrudnienie w organizacjach wirtualnych, zna zasady budowy oraz zarządzania portalami internetowymi, systemami handlu elektronicznego w sektorze detalicznym i międzyorganizacyjnym. Poznał systemy zarządzania marketingiem elektronicznym oraz obszary wykorzystania metod wspomagania decyzji zorientowanych na media elektroniczne. Jest przygotowany do projektowania i wdrażania rozwiązań opartych na nowoczesnych metodach przetwarzania danych. Posiada poszerzoną wiedzę teoretyczną i praktyczną na temat metody ekstrakcji wiedzy z repozytoriów danych oraz budowy inteligentnych agentów programowych.
  Uzyskana wiedza pozwala absolwentowi na podjęcie zatrudnienia w firmach krajowych i zagranicznych zarówno z sektora gospodarki elektronicznej jak i organizacji, które dopiero planują ekspansję w tym obszarze.
 • projektowanie i zarządzanie projektami informatycznymi - specjalność kierowana do absolwentów zainteresowanych pogłębianiem wiedzy w zakresie projektowania i zarządzania projektami informatyczne, chcących w przyszłości pracować jako menedżer projektów i chcących uzyskać wiedzę na temat kierowania zespołami realizującymi projekty informatycznych, zamierzających podnieść swoje kwalifikacje w dziedzinie właściwego wykorzystania systemów informatycznych i - szerzej - informacyjnych, przyszłych specjalistów do wdrażania systemów informatycznych.
  Absolwent zostanie przygotowany do projektowania i wytwarzania oprogramowania organizacji przy wykorzystaniu różnych komponentów, technik, technologii i narzędzi, identyfikacji i modelowania procesów informacyjnych w organizacjach (rzeczywistej, wirtualnej i sieciowej), zarządzania procesami projektowania systemów informatycznych i informacyjnych zarządzania oraz podstaw sieci komputerowych, zarządzania zasobami infrastruktury systemów sieciowych, podstaw wiedzy w zakresie projektowania i administrowania bardzo dużymi zbiorami danych.
 • grafika komputerowa i systemy multimedialne - w ramach specjalności przekazywana jest wiedza, która pozwoli na samodzielne i twórcze rozwiązywanie problemów z zakresu szeroko rozumianego zastosowania informatyki w dziedzinie multimediów, m.in.:
  syntezy obrazów realistycznych, zaawansowanych algorytmów przetwarzania, analizy i rozpoznawania obrazów, złożonych metod przetwarzania dźwięku, zaawansowanych technik biometrycznych, przetwarzania grafiki na potrzeby systemów informacji przestrzennej, nowoczesnych technik akwizycji i reprezentacji danych multimedialnych, internetowych systemów multimedialnych, projektowania graficznych interfejsów użytkownika, multimedialnych aspektów informatyki medycznej.
  Absolwent tej specjalności przygotowany będzie do podjęcia pracy zawodowej i naukowej. W trakcie zajęć studenci poszerzą swoją wiedzę uzyskaną na studiach I stopnia w zakresie teoretycznym, szczególnie w zakresie projektowania zaawansowanych systemów, algorytmów i metod, planowania i prowadzenia eksperymentów naukowych, przy jednoczesnym doskonaleniu umiejętności ich praktycznej realizacji. W ramach realizowanych przedmiotów duży nacisk jest położony na samodzielne myślenie i rozwiązywanie problemów typowych dla tej specjalności. Absolwenci specjalności znajdą zatrudnienie m.in. jako projektanci systemów graficznych i audiowizualnych stosowanych np. w telewizji i studiach filmowych, projektanci i twórcy systemów biometrycznych, internetowych, a także aplikacji z zakresu rozrywki elektronicznej (gry komputerowe, symulacje, aplikacje w telefonii komórkowej).
 • Systemy komputerowe i technologie mobilne - absolwent specjalności zdobędzie aktualną, podbudowaną klasycznymi podstawami, wiedzę z zakresu technicznych problemów wykorzystywania urządzeń umiejscowionych na granicy cyfrowego systemu obliczeniowego i świata rzeczywistego, dotyczącą algorytmizacji działań i budowy architektur specjalizowanych systemów obliczeniowych oraz modelowania systemu na wszystkich poziomach złożoności z wykorzystaniem najnowszych narzędzi programistycznych. Posiądzie także praktyczne umiejętności projektowania, konstruowania, weryfikowania oraz integrowania specjalizowanych systemów komputerowych i systemów mobilnych wraz z otoczeniem komunikacji sieciowej. Umiejętność budowania sprzętu odnosi się do możliwości projektowania układów rekonfigurowalnych przy użyciu języków opisu sprzętu, wykorzystania standardowych elementów analogowych, cyfrowych, oraz mikroprocesorów wraz z narzędziami programowania. Kluczem biegłości absolwenta w ramach specjalności jest implementacja poprzez tworzenie oprogramowania, odnosząca się do wszelkich stosowanych obecnie narzędzi, od języków asemblerowych począwszy, poprzez języki wysokiego poziomu, do języków opisu systemu. W programie specjalności wprowadzone są elementy mechatroniki, szczególny zaś nacisk położono na rozwiązania sieciowe typu przewodowego i bezprzewodowego oraz o charakterze specjalnym. W zakresie zagadnień związanych z systemami komunikacyjnymi absolwent zapozna się z szeroką gamą technik, protokołów i standardów organizacji międzynarodowych dedykowanych systemom transmisji strumieniowej, telewizji cyfrowej oraz innym systemom rozgłoszeniowym audio i wideo. Powyższe umiejętności stanowią nierozłączne składowe właściwego przygotowania absolwenta do rzeczywistych zadań stawianych w przemyśle telekomunikacyjnym, motoryzacyjnym, audio/video, przetwórczym, medycynie itd.
 • Inteligentne aplikacje komputerowe - absolwent specjalności jest wysokiej klasy specjalistą w zakresie analizy danych oraz matematycznego formułowania i rozwiązywania trudnych problemów z dziedziny techniki, ekonomii, medycyny etc., z wykorzystaniem narzędzi z zakresu sztucznej inteligencji, matematyki, metod ekstrakcji wiedzy z baz danych, metod symulacji komputerowej itd.
  Absolwenci specjalności są szczególnie przygotowani do projektowania inteligentnych aplikacji komputerowych z wykorzystaniem tradycyjnych i nowoczesnych metod. Dysponują wiedzą umożliwiającą wykorzystanie metod obliczeniowych w systemach identyfikacji, optymalizacji, symulacji i modelowania oraz sterowania (zarządzania) procesami i systemami. W ramach specjalności następuje również poszerzenie wiedzy informatycznej w zakresie numerycznego rozwiązywania zadań, zastosowania metod sztucznej inteligencji, metod analizy danych, systemów ekspertowych i inteligentnego sterowania.
  Zdobyta wiedza o nowoczesnych narzędziach informatycznych oraz metodach posługiwania się nimi w procesie rozwiązywania konkretnych problemów, ze względu na swój szeroki zakres, daje gwarancję na zatrudnienie absolwenta w różnorakich sektorach gospodarki (firmy, koncerny, banki, instytucje państwowe) na takich stanowiskach jak: analityk systemowy, analityk-programista, analityk danych, analityk-inżynier systemowy oraz projektant systemów informatycznych. Wiedza zdobyta w czasie studiów pozwala także na prowadzenie własnych firm programistycznych, doradczych, a także zajmujących się automatyką i robotyką.

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

icon Efekty kształcenia dla kierunku Informatyka - studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia [97.8K]

Plan studiów

Rozpoczęcie nauki: 1 października (rekrutacja w semetrze zimowym) 22 luty (rekrutacja w semestrze letnim)

Formy kształcenia:

 • stacjonarne (dzienne)
  • Czas trwania: 1,5 roku (3 semestry)
 • niestacjonarne (zaoczne)
  • Czas trwania: 2 lata (4 semestry)

Informatyka S2/N2 – planowane od roku akademickiego 2019/2020

Celem kształcenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia na kierunku Informatyka jest ukształtowanie profilu zawodowego absolwenta uwzględniającego jego osobiste preferencje, wynikające z posiadanych zdolności i upodobań oraz rozpoznanych potrzeb na rynku branży IT.

Efektem znacznego poszerzenia posiadanej wiedzy, w zakresie danej specjalności, jest nabycie w czasie studiów kompetencji zawodowych wspieranych takimi umiejętnościami jak:

 • twórcze wykorzystywanie wiedzy z obszaru ukończonej specjalności;
 • tworzenie modeli – w tym matematycznych, optymalizacyjnych, jakościowych;
 • kreowanie środowiska badawczego i programowanie badań;
 • formułowanie i rozwiązywanie zadań z wykorzystaniem technologii informatycznych, zwłaszcza w dziedzinie związanej z ukończoną specjalnością;
 • opracowywanie opinii i ekspertyz z zachowaniem zasad prawnych i etycznych;
 • kierowanie pracą zespołów projektowo-programistycznych, wdrożeniowych i konsultacyjnych.

Kształcenie studentów odbywa się w ramach przedmiotów wspólnych dla wszystkich studentów kierunku informatyka (semestr 1) oraz przedmiotów specjalnościowych (semestry 2 – 4). Przedmioty specjalnościowe realizowane są w ramach trzech specjalności i zdefiniowanych dla każdej z tych specjalności bloków obieralnych:

 • Specjalność 1: Projektowanie oprogramowania (Software design)
 • Specjalność 2: Systemy komputerowe zorientowane na człowieka (Human centered computing)
 • Specjalność 3: Inżynieria danych (Data engineering)

Specjalność: Projektowanie oprogramowania/Software design

Opis specjalności

Studia na specjalności projektowanie oprogramowania pozwalają poszerzyć wiedzę i umiejętności z zakresu informatyki, a ponadto uzyskać wiedzę i umiejętności z praktycznego zastosowania metod, technik i narzędzi służących do tworzenia zaawansowanego i bezpiecznego oprogramowanego. Studia są adresowane do studentów, którzy zajmują się wytwarzaniem, analizą, testowaniem i wdrażaniem oprogramowania z naciskiem na pogłębioną wiedzę w zakresie bezpieczeństwa systemów informatycznych, sieci komputerowych oraz bezpieczeństwa przetwarzania i przechowania danych. Studenci uzyskują wszechstronne i gruntowne wykształcenie w dyscyplinie informatyki technicznej i telekomunikacji. Wiedza oraz umiejętności uzyskane w ramach niniejszej specjalności umożliwiają absolwentowi branie czynnego udziału w procesach związanych z szeroko pojętą inżynierią oprogramowania i bezpieczeństwa informacji, które są związane m.in. z projektowaniem i zarządzaniem systemami informatycznymi, sieciami i zbiorami danych pod kątem ich bezpieczeństwa oraz monitorowania, detekcją i analizą ich zagrożeń oraz naruszeń.

Profil absolwenta

Po ukończeniu specjalizacji studenci pozyskują praktyczne umiejętności w dziedzinie projektowania, rozwoju, utrzymania i wdrażania oprogramowania równoległego i rozproszonego oraz zapewnienia bezpieczeństwa systemów komputerowych. Absolwent studiów będzie przygotowany do prowadzenia działalności indywidualnej zawodowej oraz do uczestniczenia w pracach zespołów, jak również do kierowania nimi. Zdobyta wiedza zapewni absolwentom dobrą pozycję na rynku pracy oraz przygotowuje do prowadzenia badań naukowych.

Możliwe stanowiska pracy absolwenta: kierownik projektów programistycznych, kierownik zespołów programistycznych, analityk systemowy, projektant oprogramowania równoległego i rozproszonego, wdrożeniowiec złożonego oprogramowania równoległego i rozproszonego, administrator systemów informatycznych, pracownik naukowy laboratorium badawczo-rozwojowego.

Specjalność: Systemy komputerowe zorientowane na człowieka/Human centered computing

Opis specjalności

Specjalność związana jest z projektowaniem systemów zorientowanych na człowieka z uwzględnieniem czynników poznawczych, możliwości percepcyjnych i mechanizmów społecznych. Nawiązuje ona do zagadnień związanych z przetwarzaniem danych zorientowanych na człowieka (ang. human centered computing) oraz z informatyką społeczną (ang. social informatics). Studia adresowane są do osób zainteresowanych obszarami powiązanymi z projektowaniem elementów interfejsów użytkownika (ang. front end), badaniami doświadczeń użytkownika (ang. user experience, UX), analityką sieci złożonych stanowiących podstawę platform społecznościowych (ang. computational network science) oraz zachodzących w nich procesów takich jak rozprzestrzenianie informacji. W toku studiów pozyskiwana jest wiedza, umiejętności i kompetencje powiązane z projektowaniem systemów, analizami zachowań użytkowników, wykorzystaniem sygnałów kognitywnych i sensorów, Internetem rzeczy, analityką danych z systemów interaktywnych. W ramach specjalności rozpatrywana będzie problematyka systemów cyber-fizycznych oraz komunikacji z użytkownikami w systemach z obszaru motoryzacji (ang. automotive), medycyny, gier i innych aplikacji o krytycznym znaczeniu komunikacji z użytkownikiem w czasie rzeczywistym przy minimalizacji negatywnego oddziaływania na realizowane zadania i procesy kognitywne.

Profil absolwenta

Absolwenci specjalności uzyskają podłoże teoretyczne oraz umiejętności praktyczne związane z realizacją zaawansowanych interfejsów użytkownika, zgodnych z najnowszymi trendami, z wykorzystaniem interdyscyplinarnej wiedzy z obszaru informatyki oraz kognitywistyki. Przy czym interfejs użytkownika rozumiany jest jako szeroki zakres technik przekazywania i odbierania informacji od systemów komputerowych za pomocą specjalistycznego oprogramowania oraz sprzętu. Absolwent studiów będzie dobrze przygotowany do realizacji prac projektowych oraz badania interfejsów użytkownika w kontekście doświadczeń użytkownika oraz ich optymalizacji. Zakres zastosowań pozyskanej wiedzy, umiejętności i kompetencji obejmuje projektowanie systemów webowych, platform handlu elektronicznego, systemów społecznościowych, innowacyjnych interfejsów oraz mechanizmów komunikacji w grach, systemach edukacyjnych oraz zaawansowanych interfejsów w systemach cyber-fizycznych, które integrują systemy pomiarowe, systemy techniczne i oprogramowanie w sektorze automotive, systemach medycznych, symulatorach czasu rzeczywistego. Wykorzystywana aparatura analityczno-badawcza i specjalizowane oprogramowanie umożliwia kreowanie innowacyjnych rozwiązań do bezpośrednich zastosowań w przemyśle. Pozyskana wiedza zapewni konkurencyjność na rynku pracy, poszerzy horyzonty, a także zapewni podstawy do prowadzenia badań naukowych na studiach doktoranckich.

Możliwe stanowiska pracy absolwenta

Projektant interfejsów użytkownika, programista interfejsów użytkownika (ang. front end developer) w tym programista graficznych interfejsów użytkownika, user experience designer, projektant interfejsów systemów czasu rzeczywistego, projektant systemów opartych na Internecie rzeczy, specjalista ds. optymalizacji interfejsów użytkownika, specjalista ds. planowania i realizacja doświadczeń z udziałem użytkowników, analityk internetowy, analityk marketingu elektronicznego, analityk platform społecznościowych.

Specjalność: Inżynieria danych / Data engineering

Opis specjalności

Studia na kierunku inżynieria danych pozwalają poszerzyć wiedzę i umiejętności z zakresu informatyki w obszarze związanym z przetwarzaniem, analizą i wnioskowaniem z danych, a ponadto uzyskać wiedzę i umiejętności z praktycznego zastosowania metod, technik i narzędzi wspomagających te procesy. Studia są adresowane do absolwentów informatyki stopnia pierwszego chcących poszerzyć swoje kompetencje w zakresie nowoczesnych technik ucznia maszynowego, eksploracji danych, rozpoznawania wzorców oraz szeroko rozumianych zastosowań sztucznej inteligencji. W trakcie studiów kładziony będzie duży nacisk na systemy związane z percepcją maszynową, w tym między innymi rozpoznawaniem wzorców w obrazach czy sygnałach audio/wideo oraz analizą i przetwarzaniem danych multimedialnych.

Profil absolwenta

Absolwent specjalności „Percepcja i uczenie maszynowe” („Inżynieria danych”) będzie informatykiem programistą specjalizującym się w technikach obliczeniowych związanych z przetwarzaniem analizą i wnioskowaniem z danych oraz posiadającym poszerzoną wiedzę teoretyczną i kompetencje w zakresie analizy danych pochodzących z różnych źródeł ze szczególnym naciskiem na dane multimedialne (obraz i dźwięk). Absolwent oprócz znajomości typowych języków programowania będzie umiał biegle posługiwać się językami i bibliotekami typowymi dla analizy danych jak Python lub R.

Możliwe stanowiska pracy absolwenta

Naturalnym kierunkiem zatrudnienia absolwenta będą firmy z obszaru przetwarzania dużych zbiorów danych, analityki biznesowej, inteligencji biznesowej, grafiki komputerowej, branży automotive IT w zakresie widzenia komputerowego oraz inteligentnych systemów ubiquitous computing. Ponadto możliwe stanowiska pracy to również programista języków R lub Python, czy programista systemów sztucznej inteligencji. Absolwent będzie przygotowany pod względem praktycznym i teoretycznych do kontynuowania edukacji na III stopniu studiów i realizacji doktoratu w obszarze związanych z przetwarzaniem i analizą danych.