Formularz wyszukiwania
Zaloguj
Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

Dziekan oraz Rada Wydziału Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 19 stycznia 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 261) zawiadamiają o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgra inż. Marcina Pietrzykowskiego która odbędzie się 11 czerwca 2019 r. o godz. 10.15 w sali 128 Wydziału Informatyki ZUT w Szczecinie, ul. Żołnierska 49.

Temat rozprawy doktorskiej: Lokalne uczenie algorytmów regresyjnych metodą mini-modeli

Promotor:
prof. dr hab. inż. Andrzej Piegat (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Promotor pomocniczy:
dr inż. Marcin Pluciński (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)

Recenzenci:
prof. dr hab. Leon Bobrowski (Politechnika Białostocka)
dr hab. inż. Janusz Starczewski, prof. PCz (Politechnika Częstochowska)

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w czytelni Biblioteki Wydziału Informatyki, Szczecin, ul. Żołnierska 49. Streszczenie rozprawy doktorskiej, łącznie z recenzjami umieszczone jest na stronie internetowej Wydziału.


Dziekan Wydziału Informatyki

dr hab. inż. Jerzy Pejaś

XXXVI Ogólnopolski Konkurs na najlepsze prace magisterskie z zakresu informatyki i jej zastosowań

Polskie Towarzystwo Informatyczne organizuje XXXVI Ogólnopolski Konkurs na najlepsze prace magisterskie z zakresu informatyki i jej zastosowań.

Więcej informacji w pliku pdf.

 

Informacja dla studentów S2 Informatyka, lato

Szkolenie biblioteczne online https://bg.zut.edu.pl jest przedmiotem obowiązkowym dla studentów I roku ZUT. Warunkiem zaliczenia szkolenia i uzyskania wpisu do e-indeksu jest prawidłowe rozwiązanie co najmniej 70% testu.

Konkurs o Nagrodę Przewodniczącego KNF za najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego - VIII edycja

W dniu 23 kwietnia 2019 r. Komisja Nadzoru Finansowego w drodze uchwały ogłosiła VIII edycję Konkursu o Nagrodę Przewodniczącego KNF za najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego i ustaliła Regulamin Konkursu.
Celem Konkursu jest inspirowanie rozwoju rynku finansowego i jego innowacyjności poprzez zwiększanie zainteresowania środowiska akademickiego zagadnieniami związanymi z organizacją i funkcjonowaniem rynku finansowego oraz nadzorem nad tym rynkiem. Konkurs stanowi przejaw realizacji ustawowych zadań Komisji Nadzoru Finansowego dotyczących podejmowania działań edukacyjnych w zakresie funkcjonowania rynku finansowego.

Organizatorem Konkursu jest Urząd Komisji Nadzoru Finansowego. W VIII edycji Konkursu mogą wziąć udział autorzy prac doktorskich napisanych w języku polskim, na podstawie których nadano stopień naukowy doktora w Rzeczypospolitej Polskiej w 2018 roku.

Autor najlepszej pracy doktorskiej otrzymuje przyznawaną przez Kapitułę Konkursu, powoływaną przez Przewodniczącego KNF, nagrodę pieniężną w wysokości piętnastu tysięcy złotych brutto. Kapituła konkursu może także przyznać wyróżnienie w wysokości pięciu tysięcy złotych brutto.

VIII edycja Konkursu realizowana jest według następującego harmonogramu:

  1. ogłoszenie VIII edycji Konkursu – 23 kwietnia 2019 r.,
  2. nadsyłanie prac – do dnia 16 sierpnia 2019 r.,
  3. uroczyste ogłoszenie wyników Konkursu oraz wręczenie nagrody oraz wyróżnienia – nie później niż do 30 listopada 2019 r., po ogłoszeniu daty na stronie internetowej www.knf.gov.pl.

Zgłoszenie pracy doktorskiej na Konkurs zawiera:

  1. odpowiedni formularz zgłoszeniowy, prawidłowo wypełniony i podpisany, wraz z udzielonymi zgodami i oświadczeniami wymaganymi ze względu na udział w Konkursie,
  2. pracę doktorską w jednym egzemplarzu w wersji papierowej oraz dodatkowo w wersji elektronicznej w formacie .doc lub .pdf (na płycie CD albo na pendrivie),
  3. streszczenie pracy doktorskiej (maksymalnie 1800 znaków bez spacji), określające cel pracy, główne jej założenia oraz ogólne wnioski,
  4. kopię dokumentu potwierdzającego nadanie w oparciu o tę pracę stopnia naukowego doktora,
  5. pozytywną opinię o pracy doktorskiej (rekomendację) podpisaną przez promotora lub przedstawicieli władz uczelni albo jednostki naukowej, o których mowa w § 8 pkt 2 lit. b i c Regulaminu Konkursu.

Zgłoszenia należy nadsyłać pocztą na adres korespondencyjny Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (Plac Powstańców Warszawy 1, skr. pocztowa nr 419, 00-950 Warszawa 1), z dopiskiem Konkurs na pracę doktorską (Departament Komunikacji Społecznej), albo składać osobiście w biurze podawczym Urzędu Komisji, do dnia 16 sierpnia 2019 r. O przyjęciu pracy do Konkursu decyduje data stempla pocztowego albo data wpływu do biura podawczego Urzędu Komisji.

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt na adres: dks@knf.gov.pl